Regulamin Lead Magnet

Dzień dobry!

Nazywam się Paulina Kania i jestem twórcą marki Po Prostu Włoski, w ramach której, m.in. możliwe jest zamówienie dostarczenia Lead Magnet w zamian za zapis do Newslettera.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek moje pełne dane rejestrowe: Paulina Kania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Kania – Creative Designing & Po Prostu Włoski, z siedzibą w: Józefin 33, 23-23-213 Zakrzówek, NIP: PL7151940093. Adres korespondencyjny: Józefin 33, 23-155 Zakrzew.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail sklep@poprostuwloski.pl lub numerem telefonu +48 519 873 032. Dział obsługi klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Paulina Kania, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Paulina Kania – Creative Designing & Po Prostu Włoski”, z siedzibą w: Józefin 33, 23-155 Zakrzew, NIP: PL7151940093;
 2. Formularz – formularz osadzony na Stronie, służący do pobrania Lead Magnet;
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Lead Magnet – treści cyfrowe udostępnione przez Administratora w zamian za zapis na Newsletter; zawartość jest zawsze opisana na Stronie z Formularzem;
 5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora, wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://poprostuwloski.pl i jej rozszerzeniami;
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób umowę z Administratorem o dostarczenie Lead Magnet.

§ 2
Zawarcie umowy i dostarczenie Lead Magnet

 1. Pobranie Lead Magnet i zapis do Newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów. W ten sposób zawierana jest również umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Lead Magnet bez wnoszenia opłaty pieniężnej, jednak Użytkownik dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
 2. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Lead Magnet, płacąc za niego określoną przez Administratora cenę. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem poprzez adres kontakt@poprostuwloski.pl.
 3. W Formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do subskrypcji Newslettera i wysłania Lead Magnet. Pobranie Lead Magnet nie jest możliwe anonimowo.
 4. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub PNPK Lead Magnet zgodnie z umową. Lead Magnet zostanie dostarczony na podany przez użytkownika adres e-mail po potwierdzeniu subskrypcji w formie linku.
 5. Konsument może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera. Konsument może także wysłać do Administratora wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy Newslettera.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do pobrania Lead Magnet i zapisania się na Newsletter, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Do korzystania z Lead Magnet, w zależności od jego rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Lead Magnet wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zamówienia Lead Magnet.

§ 4
Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. Rękojmia za wady, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 3. Do umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Lead Magnet z umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta.
 4. Lead Magnet ma charakter edukacyjny lub edukacyjno-marketingowy, nie stanowi i nie zastępuje indywidualnej konsultacji.
 5. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Lead Magnet z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 6. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodny z umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z umową.
 7. Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Lead Magnet z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Administrator nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Lead Magnet z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić Materiały do zgodności z umową,
  4. brak zgodności Lead Magnet z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 4 ust. 6 Regulaminu,
  5. z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 8. W razie niezgodności Lead Magnet z umową, Konsument lub PNPK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza Użytkownika, że treści dostępne na stronach Serwisu i w Newsletterze oraz Lead Magnet mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Lead Magnet bez zgody Administratora.

§ 6
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Administratorem,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7.
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://poprostuwloski.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Lead Magnet, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 3. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 roku.
 5. Wszystkie archiwalne wersje, jeśli występują, Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Twój koszyk
Zapisz się na listę oczekujących Interesuje Cię ten produkt, a nie jest teraz dostępny? Pozostaw nam e-mail, a otrzymasz powiadomienie gdy produkt pojawi się w sklepie. Już teraz zapisz się na listę oczekujących!

No fields found, please go to settings & save/reset fields

Scroll to Top